Zoya Kosmodemyanskaya (1923-1941)
Family Life Martyrdom Fame Defamation Canonization?